Freshcore general mig izhod razdeli domeyni proekti queue pages genrator zaglavie na zaglavieto genrator spin tip dumi edin pod drugi spin ammonia eksploziya

Изискването, разработено от оценката на риска от експлозия и от документа за защита от експлозия, се отнася до компании, в които работата със запалими вещества насърчава производството на опасни бързи атмосферни условия и организира експлозия във фонов режим.

Като съхранява (или използва в ролята си базите, които могат да работят с въздух (течности, твърди частици с висока степен на чистота - прах или газове от взривоопасна атмосфера, работодателят трябва да оцени опасността от експлозия, като посочи опасните помещения. Също така, тя трябва да уточни в интериора и външните зони подходящи зони на експлозия, заедно с разработването на графична документация за класификация и да посочи фактори, които могат да предизвикат запалване в тях.

За взривозащита (взривозащитни документи могат да се дадат карти, на които са подредени реклами, че определени (или няколко карти съдържат един брой, който ще бъде закупен за размяна на страницата в апартамента, в който е направена промяната, а не целия документ. Всяка карта трябва да има заглавие и поле, което да отговаря на съдържанието.

Обикновено тя се подлага на три частични формуляра на документа:- първата част, съдържаща обща информация, т.е. изявления на работодателя, списък на зоните с идентифицирани източници на запалване, познаване на датите на преглед на прилаганите защитни мерки, както и тяхното описание, \ t- втората част с подробна информация, а именно: списък на използваните, произведени или произведени в предприятието химически вещества на горими стойности в части, които могат да бъдат възпламеним компонент на експлозивна атмосфера (и тяхната собственост; описание на процесите и работните площи, където се използват описаните горивни вещества, оценката на риска и очакваните сценарии на експлозия за експлозивна атмосфера и продукти от експлозия; използваните материали в крайна сметка за предотвратяване на експлозията и намаляване на продуктите й,- трета част, съдържаща съвети и допълнителни материали, независимо дали добре познатата трябва да бъде скица на местоположението на зоните с опасност от експлозия, описание на използвания метод за риск, документи, необходими за този факт, или списък с документи, указващи апартамента да се скрие, списък с референтни документи, списък и реклама за изготвяне на СПП.

В обобщение: ако потенциално експлозивна зона е определена на работното място, трябва да бъде изпълнена препоръката на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания за доверие и хигиена на труда, свързани с лекотата на експлоатация на взривоопасната атмосфера 138, т. 931.