Svobodno dvizhenie na stoki ot tfue

Mulberry's Secret

Основни предположения на Европейската общност

Точен отговор на теста "какво е CE сертификат?" е свързано с обяснението на основните предположения за създаване на Европейски съюз. Представено е, че същността на нейните часове са три принципа: свободното движение на стоки, лица и пари. За да приложат горните принципи, държавите-членки на ЕС решиха да премахнат всички пречки пред търговията в Общността и все още са установили обща политика за партньорите извън ЕС. Благодарение на текущата зона на пазара на Общността беше създадена зона за обмен, подобна на последната, налична в апартамент в една държава. Той придоби името на единния европейски пазар или общия пазар.

Общ местен пазар и пускане на стоки на пазара

Една от най-дългите трудности, свързани с търговията между държавите, са националните изисквания за групите и безопасността на продуктите. Всички държави имаха различни правила и правила, които значително се различаваха от една страна до друга. Продуцент, който искаше да продаде своите ефекти в собствените си страни, трябваше да отговаря на личните му изисквания. В смисъл на премахване на търговските затруднения беше необходимо тези различия да бъдат премахнати. Стандартите, комбинирани с търговията със стоки, не могат да бъдат премахнати. Следователно единственото решение беше да се обединят правилата в цялата общност, благодарение на които търговията беше подчинена на тези единствени изисквания.

На ранен етап беше направен опит за регулиране на законодателството на ЕС по отношение на специфичните ефекти и стоки. Поради огромната сложност и отнемащи време процеси, този подход беше освободен.

Решението се оказа да се създаде опростен привързаност към въпроса за техническата хармонизация. За една група продукти са определени съществени изисквания за безопасност, които трябва да бъдат изпълнени преди пускането на продукта или продукта, за да се пускат на единния европейски пазар.

Предприемачите извън ЕС, които искат да пуснат на пазара продукт в продажба в Общността, например от Турция, трябва да направят своя продукт да отговаря на стандартите и стандартите на ЕС по отношение на качеството. Показването на този факт е тяхна отговорност.

Създадени са хармонизирани стандарти, благодарение на които предприемачите знаят какви основни изисквания трябва да се поставят. Не винаги е задължение да се използват тези ценности. Предприемач, който в чужда мярка докаже, че печалбите му се прибавят към търговията на Community Square.

CE сертификат - декларация на производителя

Маркировката „CE“ е точно като декларация на производителя, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивите, които го интересуват.Има страница със символи на декларацията на производителя или упълномощен представител. Потвърждава, че продуктът е създаден в съответствие с първите изисквания, въведени в специфичните за продукта правила. Тогава живеят някои или няколко различни директиви.

Общностното законодателство предвижда презумпция за съответствие и спазване на минимални изисквания, съчетани с безопасността по отношение на продукт, маркиран със СЕ.

Сертификатът CE е инсталиран върху продукта под наша отговорност като производител или оторизиран представител. Това се прави след доказване, че продуктът отговаря на основните изисквания на директивата. За да се провери този факт, се извършва процедура за оценка на съответствието и положителна декларация, последвана от декларация за съответствие. Процедурите за оценка на съответствието могат да бъдат оригинални по отношение на риска, който зависи от собствеността върху даден продукт. Колкото по-пълна е заплахата от използването на ефекта и колкото по-трудно е, толкова много процедури трябва да бъдат извършени от неговия производител или упълномощен представител. В някои случаи е необходимо да се спазват изискванията на няколко стандарта на Общността.